TRANG CHỦ
TÌM KIẾM NHANH


LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 1454
Tất cả: 3139660
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 - Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh Bộ Ngoại giao Việt Nam - Thiết kế Website TP Ha Tinh Logo đồ họa quảng cáo Thành phố Hà Tĩnh

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013
Tin đăng ngày: 6/5/2013

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ NGOẠI VỤ

Số: 37 /QĐ-SNgV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2013

Căn cứ Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 29/2/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-SNgv, ngày 6/4/2012 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2012-2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2013 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và cán bộ, công chức, viên chức Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Sở Nội vụ;

- Phòng KSTTHC thuộc UBND tỉnh;

- Chi bộ Sở;

- Ban Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Hồ Quang Minh

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ NGOẠI VỤ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 12 năm 2012

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /QĐ-SNgV

ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc hàng năm của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh nhằm góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2013 của tỉnh.

- Trọng tâm của cải cách là công chức, công vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ công do các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở thực hiện. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, công dân; phòng và chống các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực. Đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, đủ trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc.

- Xây dựng một nền hành chính trong sạch, minh bạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại hóa; hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, là một trong các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tiêu cực khác, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013:

1.Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp uỷ đối với công tác cải cách hành chính:

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cải cách hành chính, bảo đảm sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

Tham mưu cho Ban Chấp hành Chi bộ Sở các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đặc biệt là công tác kiểm soát các thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính trước Cấp uỷ đảng trong triển khai CCHC.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính đối với hiệu quả công tác, từ đó phát huy sáng kiến, cải tiến công tác trong hoạt động thực tế.

Quán triệt kịp thời các văn bản, Chỉ thị của cấp trên về việc xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

Chỉ đạo các đoàn thể về tăng cường phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức;phát hiện và nhân rộng những gương “người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức; phê bình và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chứcgóp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hàng năm lấy kết quả CCHC làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan.

2. Cải cách thể chế:

- Xây dựng, bổ sung các quy chế của cơ quan; Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế văn hoá công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ trong thi hành công vụ; xây dựng Quy chế tiếp xúc và chuyển giao tài liệu cho người nước ngoài hoặc các đối tượng khác có yếu tố nước ngoài; tổ chức rà soát hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đối ngoại; tăng cường rà soát, kiểm tra và nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản, thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính thống nhất, hợp pháp, tính khả thi cao.

- Công khai hoá bộ thủ tục hành chính, tổ chức niêm yết tại cơ quan và đưa bộ thủ tục hành chính lên website của Sở Ngoại vụ và các trang web liên kết khác nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức và người dân trong và ngoài nước nắm bắt các thủ tục hành chính của tỉnh Hà Tĩnh nói chung và của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh nói riêng.

- Tham mưu tỉnh ban hành Quy chế Quản lý đoàn ra, đoàn vào theo tinh thần Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao có liên quan đến đối ngoại và đảm bảo tuân thủ các quy định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại.

- Xây dựng kế hoạch rà soát và tổ chức rà soát bộ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời gian.

- Quy định cụ thể công khai và rõ ràng trách nhiệm cá nhân trong khi thi hành công vụ. Việc xác định quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ phải đi liền với việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

- Tiếp tục cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu cơ quan và cá nhân từng cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến làm việc tại cơ quan.

- Rà soát lại quy chế làm việc, thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Giám đốc Sở, trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, các nguyên tắc làm việc và quy chế phối hợp trong hoạt động của cơ quan.

- Loại bỏ những việc làm hình thức, không có hiệu quả thiết thực, giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính.

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Xác định cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở làm cơ sở cho việc định biên chế.

- Thực hiện các quy định về đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ. Cơ chế xét tuyển công chức, viên chức phải bảo đảm tính dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình, chọn đúng người đủ tiêu chuẩn vào cơ quan.

- Xây dựng quy chế làm việc, chức danh, tiêu chuẩn, nghiệp vụ trong cơ quan để thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý và đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức không đủ năng lực, trình độ, những người vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tạo điều kiện trẻ hoá, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tiến hành tổng hợp, đánh giá lại công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn việc thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012; xây dựng và triển khai kế hoạch về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình mới và tăng cường công tác nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ chính trị cơ quan Sở Ngoại vụ.

- Chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chức trách, nhiệm vụ đang đảm nhận. Kết hợp đào tạo chính quy với các loại hình đào tạo không chính quy, đào tạo trong nước và gửi đi đào tạo ngoài nước. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự học có sự trợ giúp của Nhà nước.

- Triển khai Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch của Bộ Ngoại giao cho cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại tại địa phương trên toàn tỉnh; cử cán bộ đi tham gia các khoá tập huấn, đào tạo về việc triển khai công tác rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của tỉnh.

- Tiếp tục tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức Sở theo tinh thần Chỉ thị số 35, kết luận số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Công văn số 398-CV/TU ngày 03/02/2012 của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, Quyết định 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và xây dựng chương trình hành động thực hiện Quyết định số 33; tổ chức họp đánh giá việc triển khai chương trình và thực hiện chế độ báo cáo việc xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính theo quy định; Thực hiện nghiêm quy chế nội bộ gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; bảo đảm kỷ cương của bộ máy, nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ cơ quan và chấp hành tốt chế độ báo cáo định kỳ.

5. Cải cách tài chính công:

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

- Thực hiện công khai, minh bạch về tài chính công. Tăng cường thanh tra, giám sát công tác tài chính của cơ quan.

- Sử dụng kinh phí hành chính đúng mục đích, phát huy hiệu quả; sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ và quản lý tài chính công theo quy định.

6. Hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước:

- Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008 vào hoạt động của cơ quan; rà soát bộ thủ tục hành chính theo quy định.

- Ứng dụng phần mềm tin học MO và duy trì, ứng dụng có hiệu quả hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan;

- Công khai và niêm yết bộ thủ tục hành chính của Sở cho cá nhân, tổ chức đến làm việc tại Sở.

- Thực hiện các nội dung về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

- Tăng cường trang bị các thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được thông suốt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào kế hoạch này, tuỳ vào đặc điểm tình hình của từng phòng, ban, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết hoặc đưa thêm nội dung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của đơn vị mình; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở.

- Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch và kết quả thực hiện của các phòng, ban, đơn vị; đôn đốc, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân tích cực và đạt thành tích tốt trong hoạt động cải cách hành chính; báo cáo Lãnh đạo Sở có biện pháp xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo đột xuất, định kỳ tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính với Ban Giám đốc Sở và Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ); đề xuất, kiến nghị những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên lĩnh vực đối ngoại của tỉnh.

- Đề nghị Ban Chấp hành Chi bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, uốn nắn kịp thời việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Hồ Quang Minh

 


Các tin Thủ tục hành chính khác:

16/6/2014 - Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
30/10/2013 - Quyết định 2770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ
30/10/2013 - Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa"
01/11/2013 - Quyết định ban hành quy định thủ tục hành chính và thời gian giải quyết các lĩnh vực thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa"
6/5/2013 - Quyết định về việc ban hành kế hoạch hoạt động rà soát thủ tục hành chính năm 2013 của Sở Ngoại vụ
6/5/2013 - Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2013
27/06/2012 - Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính
27/05/2012 - Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2012
26/11/2012 - Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
25/10/2012 - Kết quả rà soát thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ năm 2012
23/17/2011 - Quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
11/9/2012 - Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ
23/5/2012 - Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020
23/5/2012 - Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
23/5/2012 - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác
Văn bản pháp quy
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh hoạt động
Hỏi đáp - Tư vấn
Liên hệ - Góp ý
Sơ đồ Website
VIDEO CLIPS

Hội nghị giao ban trưc tuyến về công tác đối ngoại địa phương 2014 - 2015
Xuân quê hương 2015 - Tổ quốc vinh quang - Phần 2
Xuân quê hương 2015 - Tổ quốc vinh quang - Phần 1
Hội nghị lần thứ XVIII 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 tổ chức tại Nakhon Phanom (Thái Lan)
Đồng chí Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Ngoại vụ
TÌM KIẾM DOANH NGHIỆP
Tra cứu doanh nghiệp
Doanh nghiệp tiêu biểu
Thị trường Chứng khoán
Danh bạ website
Văn bản pháp quy
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 0393.856 689/ 0393. 855 588
Email: songoaivu@hatinh.gov.vn - Website: http://ngoaivuhatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ: Thái Phúc Sơn
Giấy phép hoạt động trên internet số 01 /GP-STTTT Hà Tĩnh, ngày 10-02-2015